coretgenealogie

OAI-PMH Browser » Regionaal Archief Alkmaar archiefbeschrijvingen » Identify

Identify    Metadata formats    Sets    Record    Identifiers


NameRegionaal Archief Alkmaar
Base URLhttp://archives.memorix.nl/NL-AmrRAA/oai-pmh
Protocol version2.0
Admin e-mailinfo@archiefalkmaar.nl
Earliest datestamp2013-04-29T14:34:04Z
GranularityYYYY-MM-DDThh:mm:ssZ


OAI-PMH call: https://archives.memorix.nl/NL-AmrRAA/oai-pmh?verb=Identify